O SFERA 96.8, δίνει την ευκαιρία στους ακροατές του να κερδίσουν υποτροφίες από τo GLOBAL COLLEGE, για τα 3ετή πτυχία Νομικής και Λογιστικής του πανεπιστημίου Roehampton του Λονδίνου.
Το GLOBAL COLLEGE προσφέρει σε 1 τυχερό ακροατή του Sfera μια υποτροφία για το 3ετές πτυχίο στη Λογιστική και σε 1 ακόμη τυχερό ακροατή μια υποτροφία για το 3ετές πτυχίο στη Νομική, αξίας 6.500 ευρώ η κάθε μία, για το 1ο έτος των σπουδών τους.
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Ο Sfera 96,8 θα πραγματοποιήσει τον διαγωνισμό μεταξύ της 03.09.2020 ώρα 8:00 μέχρι και την 21.09.2020 ώρα 16:00.

2. Για να λάβει κάποιος μέρος στην παρούσα θα πρέπει να αποστέλλει sms 3074 (χρέωση ανά sms €0,25) αναγράφοντας τα ακόλουθα: GLOBAL ή Global (κενό) και Ονοματεπώνυμο. Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό όσες φορές θέλει. Αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα sms τα οποία αποστέλλονται στο σωστό αριθμό και αναγράφονται με τον σωστό τρόπο όπως αυτός εμφανίζεται στους όρους και στις διαφημίσεις του διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι συμμετέχοντες τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμοι κάτοχοι της sim κάρτας που αντιστοιχεί στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έστειλε το μήνυμα. Σε καμία περίπτωση ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της sim εάν ο συμμετέχων δεν είναι νόμιμος κάτοχος αυτής.

4. Η ανάδειξη των 2 νικητών θα γίνει μετά από ηλεκτρονική κλήρωση – στη βάση των έγκυρων συμμετοχών – την 21 Σεπτεμβρίου στις 17:00 στην παρουσία εκπροσώπου του GLOBAL COLLEGE.
5. Η επικοινωνία με τους νικητές (2 τυχεροί) θα γίνει τηλεφωνικά στις 22 Σεπτεμβρίου και τα στοιχεία τους θα δοθούν στο GLOBAL COLLEGE για να διευθετηθεί μεταξύ τους ραντεβού.

6. Θα ζητηθεί από τους Συμμετέχοντες να αποδείξουν στον Διοργανωτή την ταυτότητα τους, την ηλικία και τα στοιχεία νόμιμης κατοχής της κάρτας sim πριν αποκτήσουν το δικαίωμα παραλαβής του δώρου τους (κουπόνι υποτροφίας). Τα δώρα πρέπει να ζητηθούν και παραληφθούν από τον προμηθευτή και/ή από τον Διοργανωτή ως θα υποδείξει ο Διοργανωτής εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του Νικητή, από τους ίδιους τους Νικητές. Σε περίπτωση μη παραλαβής των δώρων στον πιο πάνω καθορισμένο χρόνο τότε ο Συμμετέχοντας χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του σχετικού δώρου και το δώρο απόλλυται οριστικά για τον Συμμετέχοντα. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της παρούσας και την παραλαβή του δώρου κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη έχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και ζημιά ή/και οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή/και τη χρήση αυτού ή/και οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές ή ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει την υποτροφία του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

8. Η Διοργανώτρια και/ή το global college δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών, ή/και του Αναπληρωματικού κατά περίπτωση, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού, καθώς και για τη τυχόν μη αποστολή (ή/και λήψη) για οποιονδήποτε λόγο στη Διαφημιστική του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους των Νικητών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

9. Δώρο:
Μία υποτροφία για το 1ο έτος των σπουδών στο 3ετές πτυχίο Λογιστικής και
Μια υποτροφία για το 1ο έτος των σπουδών στο 3ετές πτυχίο Νομικής, αξίας 6.500 ευρώ η κάθε μία.
Στα δώρα δεν περιλαμβάνεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους συμμετοχής.

10. Η υποτροφία είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή πωληθεί σε άλλο άτομο. Δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή της. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και αφορά την περίοδο 2020 -2021 (ακαδημαϊκό έτους). Το δώρο ισχύει μόνο για την πιο πάνω ακαδημαϊκή χρονιά.
11. H υποτροφία ισχύει για νέα εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού και όχι για φοίτηση που ήδη πραγματοποιείται. Οι υποτροφίες είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα ούτε να ανταλλαχτούν. Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους συμμετοχής. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή και την χρήση των υποτροφιών, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Συμμετέχοντα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Ο Διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των υποτροφιών, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία υποχρέωση για οποιουδήποτε φόρους θα πρέπει να πληρωθούν εν σχέση με τις υποτροφίες. Η πληρωμή των οποιοδήποτε φόρων εν σχέση με τις υποτροφίες είναι εξ’ ολοκλήρου ευθύνη και υποχρέωση των νικητών. H εξαργύρωση και η χρήση των υποτροφιών διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις του GLOBAL COLLEGE.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα ευθύνεται σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Επιπρόσθετα, ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η παραλαβή του Επάθλου ή η χρήση του δεν καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιηθεί μερικώς ένεκα λόγων ανωτέρας βίας ή/και από τυχαία γεγονότα.

13. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στους όρους συμμετοχής του GLOBAL COLLEGE και του Διοργανωτή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται άμεσα. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Phileleftheros Public Company Limited, N& M Mediamorfosis Limited, Proteas Press Limited, Cyweekly Limited, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους και οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του GLOBAL COLLEGE.

14. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον δικτυακό του τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των υποτροφιών.

15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.

16. Ο Sfera 96,8 δεν συλλέγει και δεν διατηρεί κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα μετά το τέλος του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, τόπος διαμονής, ηλικία) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας εταιρείας με κάθε τρόπο και μέσο. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια εταιρεία να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους πιο πάνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους.

17. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής εταιρείας.
18. Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της διάρκειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης

19. Για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό ο όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected] ή να καλέσει τον αριθμό 22744444/22744000 από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 09:00 μέχρι 17:00.